Loading...

Poštovné je u nás zdarma na produkty "skladem u dodavatele" :)

×

Nákupní košík 

0
Loading
Košík je prázdný
Kategorie

Podmínky užití nákupní galerie Raglewiashop.cz

PODMÍNKY UŽITÍ PRO RUBRIKU „SKLADEM U DODAVATELE“

 

společnosti

RAGLEWIA s.r.o.

se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

identifikační číslo: 06061257

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 275380

pro zprostředkování prodeje zboží prostřednictvím on-line nákupní galerie umístěné na internetové adrese www.raglewiashop.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ a vymezení základních pojmů
  1. Tyto podmínky užití (dále jen „podmínky“) provozovatele on-line nákupní galerie, obchodní společnosti RAGLEWIA s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 06061257, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 275380 (dále jen „provozovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě příkazní smlouvy (dále jen „smlouva“), která je uzavřena prostřednictvím webového rozhraní internetové galerie provozovatele (dále jen „webové rozhraní galerie“), jenž je provozovatelem provozována na webové stránce umístěné na internetové adrese www.raglewiashop.cz (dále jen „webová stránka“). Tyto podmínky se vztahují pouze na zboží, které je zařazeno v kategorii „SKLADEM U DODAVATELE“.
  2. Provozovatel zajišťuje prostřednictvím internetové galerie zprostředkování nákupu prezentovaného zboží v sekci „SKLADEM U DODAVATELE“ od třetích osob se sídlem mimo území České republiky, zejména pak z Číny (dále jen „prodávající“) a to formou uzavření příkazní smlouvy za účelem obstarání nákupu zboží od třetích osob (§ 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Smlouva je uzavřena mezi provozovatelem jako příkazníkem na jedné straně a uživatelem – kupujícím jako příkazcem na straně druhé. Provozovatel na základě závazné objednávky zajišťuje veškeré náležitosti týkající se procesu vyřízení objednávky, jejího zaplacení a dodání zboží na adresu uvedenou uživatelem – kupujícím.
  3. Přestože se smluvní vztah mezi provozovatelem (příkazníkem) a uživatelem (příkazcem) řídí příkazní smlouvou, provozovatel jedná tak, aby měl uživatel, který je současně spotřebitelem, v tomto smluvním vztahu obdobné postavení, jako v případě uzavírání kupní smlouvy. Z toho důvodu je uživatel dále označován také jen jako „kupující spotřebitel“.
  4. V souvislosti s povinnostmi provozovatele ve vztahu k ochraně spotřebitele jsou rozdílně upravena práva a povinnosti:

a)    mezi provozovatelem a každým člověkem, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s provozovatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen „kupující spotřebitel“), přičemž spotřebitel je definován v ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) – práva a povinnosti mezi prodávajícím a spotřebitelem se řídí těmito podmínkami a dále zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění,


b)    mezi provozovatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku a mezi prodávajícím a státem, státní organizací či samosprávnou územní jednotkou (dále jen „kupující podnikatel“), přičemž podnikatel je definován v ustanovení § 420 a násl. občanského zákoníku – práva a povinnosti mezi provozovatelem a podnikatelem se řídí těmito podmínkami a dále zejména občanským zákoníkem.

  1. Pokud tyto podmínky upravují některá práva a povinnosti společně pro spotřebitele i podnikatele, jsou spotřebitel i podnikatel shodně označováni jako kupující (dále jen „kupující“).
  2. Zbožím“ se pro účel těchto obchodních podmínek myslí produkt, který si kupující objedná v internetové galerii provozovatele a jehož dodání kupujícímu zprostředkuje jménem a na účet kupujícího provozovatel.
  3. „Smlouvou“ se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí právní dokument, uzavřený mezi provozovatelem a kupujícím a to písemně i za použití prostředků komunikace na dálku umožňujících uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Smlouva může být uzavřena též konkludentně. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto podmínky. Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Ustanovení odchylná od těchto podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto podmínek.
  4. Jakýkoliv uživatel včetně kupujícího projevuje užíváním této webové stránky souhlas s těmito podmínkami a to v celém jejich rozsahu. Tento souhlas je účinný okamžikem prvního vstupu uživatele na webovou stránku provozovatele. Uživatel je povinen před samotným použitím webové stránky přečíst si tyto podmínky a dodržovat je. Pokud již uživatel webovou stránku navštívil a prohlédl si ji, má se bez dalšího za to, že si podmínky přečetl, porozuměl jim a souhlasil v celém rozsahu s jejich obsahem.
  5. Znění podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.
 1. Způsob objednávání zboží, UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Webové rozhraní galerie umožňuje kupujícímu provádět objednávání zboží s registrací i bez registrace a to přímo z webového rozhraní galerie.
  2. Pokud se kupující rozhodne pro registraci, může ze svého uživatelského rozhraní provádět objednávání zboží či změnu registračních a dalších údajů (dále jen „uživatelský účet“).
  3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  4. Po provedení registrace a vytvoření uživatelského účtu v systému je kupujícímu zasláno oznámení o registraci včetně informace o zřízení uživatelského účtu a to na e-mailovou doručovací adresu kupujícího, kterou uvedl při registraci. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  6. Prohlížení webové stránky prodávajícího je možné využívat i anonymně bez nutnosti registrace.
  7. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  8. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 2. UZAVŘENÍ PŘÍKAZNÍ SMLOUVY
  1. Uzavřením příkazní smlouvy se provozovatel jako příkazník zavazuje, že pro kupujícího jako příkazce obstará jeho jménem a na jeho účet koupi vybraného zboží, a kupující se zavazuje, že za to provozovateli zaplatí sjednanou odměnu, a to dle podmínek stanovených dále.
  2. Nabytí účinnosti příkazní smlouvy je vázáno na splnění odkládací podmínky, kterou je úhrada ceny zboží včetně nákladů na dopravu.
  3. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní galerie je informativního charakteru a provozovatel není povinen uzavřít příkazní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  4. Webové rozhraní galerie obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a informaci o nákladech za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků a nákladů spojených s dodáním zboží kupujícímu (poštovné a balné). Ceny zboží zobrazené na webovém rozhraní galerie neobsahují DPH a celní poplatky, které mohou být v závislosti na celkové ceně objednávky kupujícímu vyměřeny celním úřadem při příchodu zásilky na území České republiky. Předpokládaná výše těchto poplatků je sdělena kupujícímu v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy. Pokud nelze přesnou výši celních poplatků stanovit předem, je na to kupující upozorněn. Obdobně je kupující upozorněn a souhlasí s tím, že celní poplatky bude hradit svým jménem po výzvě příslušného celního úřadu.  Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní galerie. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít příkazní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  5. Pro objednání zprostředkování nákupu zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní galerie. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   1. volbě režimu příkazní smlouvy kupujícím dle čl. 3.6.
   2. kupujícím (identifikace kupujícího včetně kontaktních údajů a údajů potřebných pro doručení zboží a vystavení faktury – účetního dokladu)
   3. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní galerie),
   4. způsobu úhrady ceny zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  6. Kupující má možnost v objednávce zvolit, zda uzavírá smlouvu jako kupující spotřebitel (nevyplněním IČ) anebo jako kupující podnikatel (vyplněním IČ). Po uzavření smlouvy již nelze režim příkazní smlouvy změnit. Kupující podnikatel svou volbou, a zejména uvedením svého identifikačního čísla, prohlašuje a potvrzuje, že splňuje definici kupujícího podnikatele uvedenou v čl. 1.1.
  7. Před zasláním objednávky provozovateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Kupující odešle objednávku provozovateli kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou provozovatelem považovány za správné. V případě uvedení chybných či nepřesných údajů v objednávce znemožňujících doručení objednaného zboží je provozovatel oprávněn požadovat po kupujícím náklady spojené s vrácením zboží odesílateli (prodávajícímu). Vzhledem k tomu, že odesílatelem je zahraniční osoba, mohou tyto náklady dosahovat i převyšovat výši celkové kupní ceny zboží uvedené dále v těchto podmínkách.
  8. Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito podmínkami a že s nimi bez výhrady souhlasí.
  9. Provozovatel neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po obdržení závazné objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Potvrzení přijetí objednávky do objednávkového systému provozovatele není potvrzením (akceptací) objednávky.
  10. Provozovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně, e-mailem či telefonicky). Provozovatel je oprávněn zamítnout objednávku, jejíž potvrzení požadovaným způsobem kupující odmítne provést nebo bude-li z charakteru objednávky vyplývat podezření z podvodu.
  11. Provozovatel si kromě důvodu uvedeného v bodu 3.9. vyhrazuje právo zrušit obdrženou objednávku nebo její část, také v těchto případech:
   1. Vybrané zboží se již nedodává nebo nevyrábí (nabídka do vyčerpání zásob, akce)
   2. Došlo k podstatné změně cenové politiky prodávajícího (dodavatele) vybraného zboží resp. cena je výrazně ovlivněna kurzem Amerického dolaru.
   3. Provozovatel u prodávajícího zjistí, že ten není schopen dodat vybrané zboží v přijatelném termínu z důvodu výpadku či dlouhé objednací lhůty u dalšího dodavatele
  12. Objednávka učiněná prostřednictvím webového rozhraní galerie je „závazným návrhem na uzavření příkazní smlouvy“. Vzájemná komunikace ohledně upřesnění dalších náležitostí objednávky je „jednáním o návrhu“.
  13. V případě, kdy provozovatel zjistí, že prodávající je schopen dodat objednané zboží, ale termín dodání či skladová dostupnost zboží se liší od informací uvedených na webovém rozhraní galerie v okamžiku odeslání objednávky kupujícím, informuje o tom neprodleně kupujícího, který má právo zrušit svoji objednávku a to do 24 hodin od obdržení informace o dodacích lhůtách ze strany provozovatele, resp. prodávajícího. V opačném případě se má za to, že kupující souhlasí s novým termínem dodání.
  14. Pokud se kupující na základě dodatečně obdržených informací od provozovatele rozhodne pro objednání alternativního zboží, či dojde k podstatné změně náležitostí původního návrhu (objednávky), jedná se ze strany kupujícího o nový návrh (novou objednávku) a původní objednávka je považována za zrušenou
  15. Příkazní smlouva mezi provozovatelem a kupujícím je uzavřena okamžikem doručení přijetí objednávky provozovatelem (akceptace objednávky) kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, uvedené kupujícím v závazné objednávce. Strany se mohou během jednání o návrhu domluvit, že kupující potvrdí doručení akceptace sjednaným způsobem.
  16. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání příkazní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením příkazní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  17. Pokud kupující vystupuje ve smluvním vztahu jako kupující spotřebitel, má uzavřená smlouva charakter spotřebitelské smlouvy dle ust. §1810 a násl. Občanského zákoníku. Smlouva, kterou strany uzavřely prostřednictvím prostředků komunikace na dálku je smlouvou uzavřenou tzv. distančním způsobem ve smyslu ust. §1820 a násl. Občanského zákoníku.
 3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Každé jednotlivé zboží, které je zobrazeno v nákupní galerii provozovatele, je označeno celkovou cenou (dále jen „cena zboží“), která již zahrnuje jak kupní cenu zboží stanovenou prodávajícím, tak i odměnu provozovatele za zprostředkování nákupu. Cena zboží dále zahrnuje náklady na dodání zboží (poštovné a balné). Pokud bude kupující povinen při převzetí zboží od přepravce hradit další náklady spojené s celním řízením a doměřeným clem či DPH, provozovatel se zavazuje takto vzniklé náklady kupujícímu dodatečně uhradit (další informace ZDE).
  2. S ohledem na skutečnost, že zboží je kupujícímu odesíláno přímo prodávajícím a nikoliv provozovatelem, lze cenu zboží (včetně odměny provozovatele), stanovenou ve smlouvě, uhradit provozovateli pouze předem a to následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na účet provozovatele č. 222696912/0600, vedený u společnosti MONETA Money Bank, a.s. (dále jen „účet provozovatele“) nejpozději do 5 pracovních dnů po potvrzení objednávky ze strany provozovatele a zaslání faktury – účetního dokladu na elektronickou adresu kupujícího, nebo
 • platebním systémem třetí strany (prostřednictvím platební brány)
  1. Vzhledem k formě doručování zboží provozovatel neakceptuje platbu dobírkou ani úhradu ceny zboží složenkou.
  2. Způsob úhrady kupní ceny je sjednán ve smlouvě a lze jej dodatečně změnit jen po vzájemném odsouhlasení provozovatele a kupujícího.
  3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu zboží splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet provozovatele.
  4. Provozovatel nenese odpovědnost za zpoždění v dohledání platby a zpracování objednávky způsobené uvedením chybného nebo absencí variabilního symbolu platby.
  5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté provozovatelem kupujícímu lze vzájemně kombinovat a to způsobem, který stanoví provozovatel u jednotlivého zboží nebo na základě aktuálně probíhajících akcí provozovatele.
  6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví provozovatel ohledně plateb prováděných na základě příkazní smlouvy kupujícímu účetní doklad – fakturu. Provozovatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Účetní doklad – fakturu vystaví provozovatel kupujícímu po uhrazení ceny zboží (včetně odměny provozovatele) a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. Zboží je dodáváno přímo zahraničním prodávajícím, z toho důvodu je dodání zboží na území České republiky realizováno prostřednictvím České pošty. Cena přepravy je zahrnuta již v ceně zboží. Kupující však může být při předání zásilky vyzván k úhradě cla a DPH (blíže viz ZDE)
  2. Prodávající (třetí osoba) umožňuje částečnou expedici zboží, objednávka tedy může být rozdělena do několika menších zásilek dle aktuální dostupnosti zboží.
  3. Dodací lhůta se počítá na pracovní dny a je uvedena u každého nabízeného zboží. Při expedici zboží je kupující o této skutečnosti informován e-mailem. Provozovatel negarantuje dodání zboží v uvedených lhůtách, neboť termín odeslání zboží závisí na konkrétním prodávajícím. Zásilka je považována za ztracenou, pokud neproběhl pokus o doručení na doručovací adresu uvedenou v objednávce a doba od posledního zaznamenaného pohybu překročila 60 dní. V takovém případě má kupující možnost žádat opětovné zaslání zboží či vrácení zaplacené částky. Zásilka je považována za doručenou, pokud od jejího odeslání uběhlo 61 dní a více a kupující provozovatele neinformoval o opaku.
  4. Kupující, který není spotřebitel, má povinnost před převzetím zásilky překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození (zásilka není ve shodě se smlouvou). V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis (škodní protokol) s doručovatelem. V takovém případě má kupující, který není spotřebitel, právo zásilku nepřevzít. Pokud kupující, který není spotřebitel, zásilku nepřevezme nebo zjistí poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat provozovatele e-mailem na adresu info@raglewiashop.cz a pokud byl sepsán škodní protokol s dopravcem, zaslat jej bez zbytečného odkladu e-mailem nebo poštou provozovateli, který následně řeší poškození zásilky s prodávajícím resp. dopravcem.
  5. Je-li kupujícím spotřebitel, má taktéž právo zásilku nepřevzít v případě, kdy zásilka vykazuje zjevné znaky poškození či je viditelně porušen obal (zásilka není ve shodě se smlouvou). V takovém případě se doporučuje sepsat s doručovatelem škodní protokol (zápis), předejde se tím případným komplikacím. Absence škodního protokolu, či dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího spotřebitele práva věc reklamovat, dává ale provozovateli resp. prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor se smlouvou.
  6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží dodat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží.
 2. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY kupujícím spotřebitelem
  1. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.
  2. Nejedná-li se o případy uvedené v čl. 6.1. těchto podmínek, garantuje provozovatel kupujícímu spotřebiteli aplikaci ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, tedy právo kupujícího bez udání důvodu od kupní smlouvy odstoupit, a to nejdříve od okamžiku uzavření kupní smlouvy a nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
  3. V případě, že kupující zamýšlí odstoupit od kupní smlouvy a vrátit zakoupené zboží, postačí, pokud odstoupení od kupní smlouvy zašle provozovateli. Doručení odstoupení od smlouvy provozovateli má stejné účinky jako doručení prodávajícímu. Odstoupení musí být provozovateli odesláno ve lhůtě uvedené v bodě 13.2. podmínek, tedy nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží. Provozovatel již sám zajišťuje odstoupení od kupní smlouvy vůči prodávajícímu.
  4. Odstoupení od  smlouvy může kupující spotřebitel zasílat na adresu Rybná 716/24, Staré Město, Praha PSČ 110 00 či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@raglewiashop.cz. Odstoupení od smlouvy musí obsahovat alespoň identifikaci kupujícího spotřebitele, číslo objednávky resp. datum odeslání objednávky či jiný údaj, kterým se dá objednávka jednoznačně identifikovat. Vzor odstoupení od smlouvy je přílohou těchto podmínek.
  5. V případě odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců vrátí provozovatel peněžní prostředky přijaté od kupujícího spotřebitele (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží) do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu spotřebiteli, a to stejným způsobem, jakým je provozovatel od kupujícího spotřebitele přijal. Provozovatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím kupující spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu spotřebiteli další náklady.
  6. V případě odstoupení od smlouvy zašle kupující provozovateli zakoupené zboží na adesu jeho sídla nebo na adresu: Kšírova 255/63, 619 00 Brno–jih-Horní Heršpice. Zaslání zboží provozovateli provádí kupující na své vlastní náklady.  Provozovatel je v případě odstoupení od smlouvy kupujícím oprávněn po kupujícím požadovat náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu, zejména nese-li zboží zjevné známky používání či byl poškozen originální obal. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu kupující spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží provozovateli odeslal. Vrácení zakoupeného zboží prodávajícímu zajišťuje provozovatel na vlastní náklady.
 3. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Provozovatel pro kupující spotřebitele zajišťuje též možnost uplatnění práv z vadného plnění přímo u provozovatele. Veškeré náklady spojené s uplatněním reklamace u prodávajícího nese provozovatel. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  2. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:
   1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
   2. použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
   3. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
   4. prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prostřednictvím provozovatele prodávajícímu to, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu prostřednictvím provozovatele náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
  3. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
  4. Provozovatel též umožňuje kupujícímu zprostředkování výměny zboží zakoupeného pomocí prostředků komunikace na dálku (internetový obchod resp. internetová nákupní galerie) a to po dobu 14ti dnů od doručení zboží kupujícímu.
  5. Při výměně je kupující povinen zaslat zakoupené a nepoužité zboží (v originálním obalu, vč. cedulek apod.) v uvedené 14ti denní lhůtě na adresu sídla provozovatele nebo na adresu: Kšírova 255/63, 619 00 Brno–jih-Horní Heršpice s uvedením nezbytných informací pro výměnu zboží (např. jiná velikost, barva apod.)
  6. Při výměně zboží je kupující povinen zaplatit poštovné za odeslání nového zboží v ceně dle zvoleného druhu dopravy. Provozovatel není povinen zprostředkovat kupujícímu výměnu zboží dříve, než budou kupujícím uhrazeny náklady na dopravu.
  7. Použité zboží již nelze vyměnit.
  8. Práva z vadného plnění nelze uplatnit u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  9. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí.
  10. Práva z vadného plnění nelze uplatnit u zboží prokazatelně poškozeného neodbornou manipulaci, např. pádem a rozbitím. Obdobně nelze uplatnit práva z vadného plnění, pokud bylo zboží dodatečně neodborně upravováno či rozebráno, nebo do něj bylo jinak zasahováno včetně úpravy elektrických resp. elektronických součástek a dílů.
  11. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u provozovatele na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Provozovna se nachází  na adrese Kšírova 255/63, 619 00 Brno–jih-Horní Heršpice. S ohledem na charakter prodávaného zboží je uplatnění práva z vadného plnění možné také prostřednictvím e-mailu.
  12. Provozovatel se zavazuje vyřídit u prodávajícího reklamaci ve prospěch reklamujícího v co nejkratším termínu, nejpozději však do 30 dnů od přijetí oznámení o vadě zboží. Pokud reklamující předá k reklamaci nekompletní informace ohledně zjištěné vady zboží, vyhrazuje si provozovatel právo tuto dobu prodloužit. Vyřízením reklamace se má na mysli sdělení výsledku reklamace.
  13. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího.
  14. Pokud je zbožím terapeutický přístroj, nelze za vadné plnění ze strany prodávajícího považovat skutečnost, že přístroj nesplnil očekávání kupujícího a výsledky terapie byly v konkrétním případě jiné než předpokládané.
  15. Záruční podmínky se řídí platnými právními předpisy ČR a těmito podmínkami. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad, který kupující obdržel od prodávajícího. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností za vady může upravit reklamační řád provozovatele. Součástí těchto podmínek je reklamační protokol (dále jen „Protokol“). Provozovatel doporučuje kupujícímu spotřebiteli pro uplatnění reklamace použít tento Protokol. I pokud spotřebitel reklamaci neuplatní prostřednictvím Protokolu, není tím dotčeno jeho právo na reklamaci.
 4. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé ceny zboží.
  2. Provozovatel není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3. Provozovatel je oprávněn ke zprostředkování prodeje zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.